หน้าข่าว

รับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

               วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
               ส่วนภาคบ่าย รับฟังการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบูรณาการภายใต้กรอบหลักการดำเนินงานสำคัญ ๑๐ เรื่อง ในระดับพื้นที่ โดยพลเอกอนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery84328 EventGallery84329 EventGallery84330 EventGallery84331 EventGallery84332 EventGallery84333 EventGallery84334 EventGallery84335 EventGallery84336 EventGallery84337
  • EventGallery84328
  • EventGallery84329
  • EventGallery84330
  • EventGallery84331
  • EventGallery84332
  • EventGallery84333
  • EventGallery84334
  • EventGallery84335
  • EventGallery84336
  • EventGallery84337

รูปข่าว