หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่อง ผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

               วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร้านอาหารสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน และการจัดสัมปทานสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่คนพิการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery84327 EventGallery84315 EventGallery84316 EventGallery84317 EventGallery84318 EventGallery84319 EventGallery84320 EventGallery84321 EventGallery84322 EventGallery84323 EventGallery84324 EventGallery84325 EventGallery84326
 • EventGallery84327
 • EventGallery84315
 • EventGallery84316
 • EventGallery84317
 • EventGallery84318
 • EventGallery84319
 • EventGallery84320
 • EventGallery84321
 • EventGallery84322
 • EventGallery84323
 • EventGallery84324
 • EventGallery84325
 • EventGallery84326

รูปข่าว