หน้าข่าว

พด. ขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตามกลไกของตลาดอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 มกราคม 2561

headerพด. ขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตามกลไกของตลาดอย่างยั่งยืนheader


         รมช. เกษตรฯ มอบนโยบายให้กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวความคิดตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร ที่เป็นไปตามกลไกของตลาด
         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือว่า จากกรอบแนวความคิดการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยตามนโยบาย ฯพณฯ นายก รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนภายใต้กรอบการดําเนินงาน คือ
         1. ราคาสินค้าเกษตร จะต้องเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยรัฐบาลไม่ต้องการใช้งบประมาณเข้าไปแทรกแซงและบิดเบือนกลไกของราคา จนทําให้เกิดความเสียหาย
         2. ความสามารถในการแข่งขัน เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรใหม่ โดยร่วมมือและผนึกกําลังระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่าย โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ คํานึงถึงความต้องการของตลาดและพัฒนาคุณภาพของผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด
         3. องค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรใหม่ ใช้แนวทางการใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม รวมถึงเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรม
         4. การรวมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างพลังและมีอํานาจในการต่อรอง
         5. การเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด และจัดระบบตลาดให้เป็นตลาดกลาง เพื่อให้ทุกคนสามารถ เข้ามาแลกเปลี่ยน สร้างโอกาสพบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ เกษตรกร โดยภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดปัจจัยพื้นฐาน ที่จะเอื้ออำนวยต่อการผลิตของเกษตรกร เช่น ระบบชลประทาน ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทําระบบประกันภัยพืชผล จากนั้นก็ให้ภาคเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือการ บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน
         ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งภาพรวมภาคเกษตรของภาคเหนือที่ผ่านมามีการขยายตัวของการผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยพื้นที่ภาคเหนือที่มีการผลิตสินค้าอินทรีย์ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนพิจิตร อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ โดยมีพืชอินทรีย์สําคัญ ได้แก่ ชาอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 2 ลำปาง แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ และภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และการขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการดําเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทั่างาน จํานวน 4 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒน่าเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค จํานวน 6 ภาค และคณะทํางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว