หน้าข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วม !!! การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 และ 4

วันที่ 09 มกราคม 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

               กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัคร จำนวน 5 รุ่น  รุ่นละ 2 วัน   ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      
               การฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายระเอียดเพิ่มเติม

           รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 4
           รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
           รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 2
           รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 
           รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
           ใบสมัครการฝึกอบรม
           แผนที่


ผู้ที่สนใจโครงการติดต่อได้ที่ 

               ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
               กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               โทรศัพท์ 1760 ต่อ 2249 หรือ 2251  สายตรง 0-2579-1562
               โทรศัพท์ (นครราชสีมา) 044-756962-3
               โทรสาร 0-2579-1753

รูปข่าว