หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 06 มกราคม 2561

     วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการฝายลำห้วยค้อ (ตอนล่าง) บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ ์ ต่อมาตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบหลุมพอเพียง บ้านหนองแมวโพง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดป่านาคํา ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย นำชมและเสนองานจากศาสตร์พระราชาสู่วัดป่านาคำ งานจากแผ่นดินสู่สายน้ำ งานประชารัฐและสานข่ายขยายผล โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83553 EventGallery83538 EventGallery83539 EventGallery83541 EventGallery83542 EventGallery83543 EventGallery83544 EventGallery83545 EventGallery83546 EventGallery83547 EventGallery83548 EventGallery83549 EventGallery83550 EventGallery83551 EventGallery83552
 • EventGallery83553
 • EventGallery83538
 • EventGallery83539
 • EventGallery83541
 • EventGallery83542
 • EventGallery83543
 • EventGallery83544
 • EventGallery83545
 • EventGallery83546
 • EventGallery83547
 • EventGallery83548
 • EventGallery83549
 • EventGallery83550
 • EventGallery83551
 • EventGallery83552

รูปข่าว