หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ชุดที่ 52/2560 และการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ชุดที่ 52/2560 และการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2560 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถีงร่วมพิจารณา 1.เปลี่ยนบริษัทประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ 2.การลงทุนซื้อหุ้นกู้ 3.คัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบกิจการ และ4.เรื่องของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83448 EventGallery83449 EventGallery83450 EventGallery83451 EventGallery83452 EventGallery83453 EventGallery83454 EventGallery83455
  • EventGallery83448
  • EventGallery83449
  • EventGallery83450
  • EventGallery83451
  • EventGallery83452
  • EventGallery83453
  • EventGallery83454
  • EventGallery83455

รูปข่าว