หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลงานการดำเนินงานของภาคการเกษตร ตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนย่านยาวประชานุกูล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

     วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลงานการดำเนินงานของภาคการเกษตร ตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นพบปะ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงเรียนย่านยาวประชานุกูล หมู่ที่ ๔ ตำบลวงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83429 EventGallery83430 EventGallery83431 EventGallery83432 EventGallery83433 EventGallery83434 EventGallery83435
  • EventGallery83429
  • EventGallery83430
  • EventGallery83431
  • EventGallery83432
  • EventGallery83433
  • EventGallery83434
  • EventGallery83435

รูปข่าว