หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เข้าตรวจราชการบริเวณพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 60 พบปะประชาชนและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 ธันวาคม 2560

     วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ตรวจราชการบริเวณพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ๖๐ พบปะประชาชนและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรพร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ๖๐ ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว หมู่ที่ ๑๕ ต.บางระกำ และหมู่ที่ ๓ บ้านวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83400 EventGallery83401 EventGallery83402 EventGallery83403 EventGallery83404 EventGallery83405 EventGallery83406
  • EventGallery83400
  • EventGallery83401
  • EventGallery83402
  • EventGallery83403
  • EventGallery83404
  • EventGallery83405
  • EventGallery83406

รูปข่าว