หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เหมืองผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

               วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายกฤษชนะ นิสสะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ นำเยี่ยมชมและบรรยาย โครงการพระราชดำรินี้เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริเวณเหมืองสังกะสี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองจึงจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานรับผิดชอบเรื่องศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และสถานีพัฒนาที่ดินตากร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ได้จัดทำฐานเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบและแนวทางการสาธิตที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาที่ดินและศึกษาดูงาน แก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เหมืองผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83355 EventGallery83346 EventGallery83347 EventGallery83348 EventGallery83349 EventGallery83350 EventGallery83352 EventGallery83353 EventGallery83354
  • EventGallery83355
  • EventGallery83346
  • EventGallery83347
  • EventGallery83348
  • EventGallery83349
  • EventGallery83350
  • EventGallery83352
  • EventGallery83353
  • EventGallery83354

รูปข่าว