หน้าข่าว

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

              วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานฯ รางวัลเลิศรัฐนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นประจำทุกปี กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดโครงการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางตามที่สำนักงาน กพร.กำหนดไว้โดยได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา เจริญสวรรค์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการและนางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นวิทยากรในการ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๕๐ คน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83308 EventGallery83307 EventGallery83309 EventGallery83310 EventGallery83311 EventGallery83312 EventGallery83313 EventGallery83314 EventGallery83315 EventGallery83316 EventGallery83317
 • EventGallery83308
 • EventGallery83307
 • EventGallery83309
 • EventGallery83310
 • EventGallery83311
 • EventGallery83312
 • EventGallery83313
 • EventGallery83314
 • EventGallery83315
 • EventGallery83316
 • EventGallery83317

รูปข่าว