หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 06 ธันวาคม 2560

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 ธันวาคม 2560]

รูปข่าว