หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 05 ธันวาคม 2560

     วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ (World Soil Day 2017) “ รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground" พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” และพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ ที่พัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Mr. Jong Jin Kim ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83130 EventGallery83124 EventGallery83125 EventGallery83126 EventGallery83127 EventGallery83128 EventGallery83129 EventGallery83131 EventGallery83132 EventGallery83133 EventGallery83134 EventGallery83135 EventGallery83136
 • EventGallery83130
 • EventGallery83124
 • EventGallery83125
 • EventGallery83126
 • EventGallery83127
 • EventGallery83128
 • EventGallery83129
 • EventGallery83131
 • EventGallery83132
 • EventGallery83133
 • EventGallery83134
 • EventGallery83135
 • EventGallery83136

รูปข่าว