หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

     วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนองพระราชดำริ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้เยาวชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต นำไปสู่การผันวิถีใหม่ในฐานไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery82973 EventGallery82974 EventGallery82975 EventGallery82976 EventGallery82977 EventGallery82978 EventGallery82979
  • EventGallery82973
  • EventGallery82974
  • EventGallery82975
  • EventGallery82976
  • EventGallery82977
  • EventGallery82978
  • EventGallery82979

รูปข่าว