หน้าข่าว

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๗ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๗ ซึ่งในการนี้ทรงเสด็จทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการทหารพันธุ์ดี แปลงขยายพันธุ์ถั่วพร้าอินทรีย์ และโรงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี พันตรีสมบัตร ปัทมะนุต ฝกร.พล.ร.๗ นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๖ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่เตรียมงาน ณ กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery82907 EventGallery82906 EventGallery82908 EventGallery82909 EventGallery82910 EventGallery82911 EventGallery82912
  • EventGallery82907
  • EventGallery82906
  • EventGallery82908
  • EventGallery82909
  • EventGallery82910
  • EventGallery82911
  • EventGallery82912

รูปข่าว