หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ การดำเนินงานเพื่อเตรียมการประชุมติดตามความก้าวหน้าและการพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมี นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕ ในฐานะรองประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๖ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery82872 EventGallery82873 EventGallery82874 EventGallery82875 EventGallery82876 EventGallery82877 EventGallery82878 EventGallery82879
  • EventGallery82872
  • EventGallery82873
  • EventGallery82874
  • EventGallery82875
  • EventGallery82876
  • EventGallery82877
  • EventGallery82878
  • EventGallery82879

รูปข่าว