หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินการผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

           วันพฤหัสที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินการผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา ต่อมาเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรที่ ๕ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตามเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว โดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวนวดข้าวซึ่งจัดถวาย โดยบริษัทสยามคูโบต้า จำกัด จากนั้นทรงทอดพระเนตรการสาธิตใช้เครื่องอัดฟางข้าวแปลงสาธิตการเกษตรที่ ๓ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

 

EventGallery82722 EventGallery82715 EventGallery82716 EventGallery82717 EventGallery82718 EventGallery82719 EventGallery82720 EventGallery82721 EventGallery82723 EventGallery82724 EventGallery82725 EventGallery82726
 • EventGallery82722
 • EventGallery82715
 • EventGallery82716
 • EventGallery82717
 • EventGallery82718
 • EventGallery82719
 • EventGallery82720
 • EventGallery82721
 • EventGallery82723
 • EventGallery82724
 • EventGallery82725
 • EventGallery82726

รูปข่าว