หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การจัดแสดงผลงานโครงการ ๙๑๐๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล และการปรับปรุงคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวง ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery82550 EventGallery82551 EventGallery82552 EventGallery82553 EventGallery82554 EventGallery82555 EventGallery82556 EventGallery82557 EventGallery82558 EventGallery82559
  • EventGallery82550
  • EventGallery82551
  • EventGallery82552
  • EventGallery82553
  • EventGallery82554
  • EventGallery82555
  • EventGallery82556
  • EventGallery82557
  • EventGallery82558
  • EventGallery82559

รูปข่าว