หน้าข่าว

ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ซี่งมีวาระที่สำคัญ คือ ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี ๒๕๖๐ ตามนโยบายยกกระดาษ A๔ และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ Smart Agricultural Curve ปี 2561 Zoning by Agri-Map และเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560

           วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซี่งมีวาระที่สำคัญ คือ ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี ๒๕๖๐ ตามนโยบายยกกระดาษ A๔ และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ Smart Agricultural Curve ปี 2561 Zoning by Agri-Map และเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery82533 EventGallery82534 EventGallery82535 EventGallery82536 EventGallery82537
  • EventGallery82533
  • EventGallery82534
  • EventGallery82535
  • EventGallery82536
  • EventGallery82537

รูปข่าว