หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม จะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ที่จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560

     วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ที่จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม จะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (Quality Agricalture Product) ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีการคัดสรรมาอย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery82513 EventGallery82514 EventGallery82515 EventGallery82516 EventGallery82517 EventGallery82518 EventGallery82519 EventGallery82520 EventGallery82521
  • EventGallery82513
  • EventGallery82514
  • EventGallery82515
  • EventGallery82516
  • EventGallery82517
  • EventGallery82518
  • EventGallery82519
  • EventGallery82520
  • EventGallery82521

รูปข่าว