หน้าข่าว

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

     งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพระบาทศาสตร์แห่งดิน" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาต่อยอดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เกษตรของตนเองและชุมชน

กิจกรรมภายในงาน

     - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     - การประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"
     - การแข่งขันประกวดการจัดนิทรรศการ
     - การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา
     - การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560
     ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปข่าว