หน้าข่าว

งาน Digital Government Summit 2017

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

     งาน Digital Government Summit 2017 จัดขึ้นโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Digital Government : The Road to Digital Economy ผ่านการนําเสนอนิทรรศการในรูปแบบ Interactive ที่ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการ ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลได้จริง เพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าของภาคราชการไทย อันนําไปสู่ความสะดวก สบายที่ประชาชนจะได้รับ

     สําหรับปี 2560 นับเป็นปีที่ประเทศไทย มีความพร้อมนําเสนอผลงานที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” ตั้งแต่ ระดับนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อให้ทุกส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ไปพร้อมกัน ผ่านการประกาศ “แผนเชิงรุกการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” เพื่อเดินหน้าประเทศตาม “วิสัยทัศน์ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ Thailand Digital Government Vision” ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยริเริ่มและประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสอดคล้องตามแผนพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 จึงได้ยกระดับการจัดงานปีนี้ให้เป็นงานสัมมนาและนิทรรศการ ที่มีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

กิจกรรมภายในงาน

     1. งานสัมมนา แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย
         ภาคเช้า เริ่มต้นด้วยการแถลงผลงานพร้อมทั้งนําเสนอทิศทางการดําเนินการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากมุมมองรวมถึงแถลงข่าวเปิดตัวบริการอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุดของภาครัฐ จํานวน 5 บริการ ซึ่ง ผู้แทนจากหน่วยงานเจ้าของบริการจะขึ้นแถลงรายละเอียดแอปกับสื่อมวลชนด้วยตนเอง พร้อมให้แรงบันดาลใจเพื่อเป็นไอเดียต่อยอดให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 5 บริการ ที่เปิดตัวในงาน ประกอบด้วย
         - แอปพลิเคชัน OHM Book Shelf โดย สำนักราชเลขาธิการ
         - แอปพลิเคชัน Lost Car โดย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
         - แอปพลิเคชัน Doctor Arks โดย มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส.
         - แอปพลิเคชัน G-Chat โดย EGA
         - บริการตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน ผ่านตู้ Kiosk โดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

         ภาคบ่าย สําหรับเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และ แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ด้าน Digital Economy จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งการบรรยายเป็น 3 เรื่องได้แก่
         - The New Ecosystem for Digital Economy
         - Open Data, Open Government for Digital Government
         - Digital Solutions for Digital Government

     2. งานนิทรรศการ จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งได้มีการนําเสนอเนื้อหาต่างๆ ภายใต้แนวคิด Digital Government: The Road to Digital Economy ซึ่งนําเสนอผ่านทั้ง 3 โซนหลัก ดังนี้
         2.1 โซน Smart Life นําเสนอบริการอิเล็กทรอนิกส์จากหลายหลายหน่วยงานภาครัฐ ให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการจริง โซนนี้จะแสดงถึงความพยายามของภาครัฐในการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง
         2.2 โซน Digital Government Infrastructure นําเสนอเนื้อหาบริการจาก EGA ที่เป็นกระดูกสันหลังของการเกิด Digital Government และการใช้ชีวิตแบบ Smart Life ในโซนแรก
         2.3 โซน Digital Economy and I นำเสนอกิจกรรมต่างๆ พร้อมแขกรับเชิญและศิลปินที่มาแบ่งปันแนวคิด Digital Economy เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดชีวิตที่ทันสมัย

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560
     ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณลานอีเดน และลาน Central Court ชั้น 1

รูปข่าว