หน้าข่าว

งานวันดินโลก ประจำปี 2560 : Caring for the Planet Starts from the Ground

วันที่ 04 ธันวาคม 2560

     งานวันดินโลก ประจำปี 2560 (World Soil Day 2017) ภายใต้หัวข้อ "Caring for the Planet Starts from the Ground" โดย กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันดินโลก ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจ

  • Photo Contest
  • Heart and Soil art Exhibition
  • การประกวดวาดภาพจากดิน (ในกลุ่มเยาวชน)

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รูปข่าว