หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงเเห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 โดย กรมฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดําเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงเเห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีวาระสำคัญ อาทิ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมให้ข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81976 EventGallery81977 EventGallery81978 EventGallery81979 EventGallery81980
  • EventGallery81976
  • EventGallery81977
  • EventGallery81978
  • EventGallery81979
  • EventGallery81980

รูปข่าว