หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อันมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด การขอความเห็นชอบดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81971 EventGallery81972 EventGallery81973 EventGallery81974 EventGallery81975
  • EventGallery81971
  • EventGallery81972
  • EventGallery81973
  • EventGallery81974
  • EventGallery81975

รูปข่าว