หน้าข่าว

ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

     วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีเรื่องข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประมาณการพืชผลทางการเกษตรช่วง ๓-๖ เดือนข้างหน้า การสร้างแปลงใหญ่หัวขบวน และการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปี ๒๕๖๐ รวมถึงแผนปฏิบัติการและงบประมาณ Smart Agricultural Curve ปี ๒๕๖๑ ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81961 EventGallery81962 EventGallery81963 EventGallery81964 EventGallery81965 EventGallery81966 EventGallery81967 EventGallery81968 EventGallery81969 EventGallery81970
  • EventGallery81961
  • EventGallery81962
  • EventGallery81963
  • EventGallery81964
  • EventGallery81965
  • EventGallery81966
  • EventGallery81967
  • EventGallery81968
  • EventGallery81969
  • EventGallery81970

รูปข่าว