หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ACMECS ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงาน ปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

     วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ACMECS ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณากรอบการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81956 EventGallery81957 EventGallery81958 EventGallery81959 EventGallery81960
  • EventGallery81956
  • EventGallery81957
  • EventGallery81958
  • EventGallery81959
  • EventGallery81960

รูปข่าว