หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 09 ตุลาคม 2560

     วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน" โดย นางสาวอุษา ทวีแสง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา จากคลังเขต ๑ กรมบัญชีกลาง บรรยายความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๕๐ คน เข้าประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81894 EventGallery81896 EventGallery81897 EventGallery81898 EventGallery81899 EventGallery81900 EventGallery81901 EventGallery81902 EventGallery81903 EventGallery81904 EventGallery81905 EventGallery81906 EventGallery81907
 • EventGallery81894
 • EventGallery81896
 • EventGallery81897
 • EventGallery81898
 • EventGallery81899
 • EventGallery81900
 • EventGallery81901
 • EventGallery81902
 • EventGallery81903
 • EventGallery81904
 • EventGallery81905
 • EventGallery81906
 • EventGallery81907

รูปข่าว