หน้าข่าว

การประชุมนานาชาติ ESAFS 2017 ครั้งที่ 13

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

     การประชุมนานาชาติ ESAFS 2017 ครั้งที่ 13 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

     เว็บไซต์รายละเอียดการประชุม ESAFS 2017 ครั้งที่ 13

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560
     ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รูปข่าว