หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือและของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือและของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นพบปะเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81796 EventGallery81797 EventGallery81798 EventGallery81799 EventGallery81800 EventGallery81801 EventGallery81802 EventGallery81803
  • EventGallery81796
  • EventGallery81797
  • EventGallery81798
  • EventGallery81799
  • EventGallery81800
  • EventGallery81801
  • EventGallery81802
  • EventGallery81803

รูปข่าว