หน้าข่าว

กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ DNSSEC ที่รองรับ IPv6” ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่าย IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ในการกำกับดูแล บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2) การพัฒนาบุคลากร  3) การส่งเสริมการให้บริการ และ 4) การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6  และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน IPv6 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความภูมิใจให้แก่หน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 ไปสู่ IPv6โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานที่มีความพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานรองรับ IPv6

     โดยในปี พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับ รางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2559” จากผลการประเมิน 3 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS)  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

     สำหรับ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เชิญกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดยยกระดับกรมฯ ให้อยู่ในกลุ่มการประเมินที่สูงขึ้น โดยต้องประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านเว็บไซต์ (Website)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดเมนเนม (DNS) และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมนเนม (DNSSEC)  กำหนดประเมินความพร้อมใช้ของระบบทั้ง 4 ด้าน ระหว่าง 1-25 สิงหาคม  2560  โดยระบบต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80%  ซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ได้แจ้งผลว่า กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมอบรับ รางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ DNSSEC ที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560” โดย นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ นางสาวอริศรา  พึ่งพา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนของกรมฯ เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานมอบรางวัล IPv6 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์การชั้นนำที่มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการในระดับสากล

     รายงาน/ภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery81771 EventGallery81733 EventGallery81734 EventGallery81735 EventGallery81736 EventGallery81737
  • EventGallery81771
  • EventGallery81733
  • EventGallery81734
  • EventGallery81735
  • EventGallery81736
  • EventGallery81737

รูปข่าว