หน้าข่าว

พด. รับรางวัลบริหารการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรบ้านนอแลด้วยการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 22 กันยายน 2560

headerพด. รับรางวัลบริหารการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรบ้านนอแลด้วยการพัฒนาที่ดินheader


         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล จํานวน 3 ประเภทสาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลการพัฒนาการบริหารระดับดี ในผลงาน "การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน หมู่บ้านนอแล ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่" โดย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จากสภาพพื้นที่ทําการเกษตรของบ้านนอแล ตําบลม่อนปิ่นอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากการทําเกษตรกรรมขาดระบบการจัดการที่ดี มีการบุกรุกทําลายป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเกษตร โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูกไปเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เกิดการสูญเสีย ของชั้นดินที่มีธาตุอาหารพืช ทําให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

         สําหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินฯ ได้เข้าไปดําเนินการสํารวจสภาพการใช้ดิน เดิมมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร การจัด ฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้าใจในมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันการพังทลายของดิน การดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น การปลูกแฝกเสริมขอบของขั้นบันได เพื่อป้องกันดินทรุดตัว การใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น สนับสนุนการปรับปรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่ว (ถั่วพุ่มดํา) เพื่อเพิมปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ปรับสภาพดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารอินทรีย์ชีวภาพอื่นๆ โดยใช้จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ในกระบวนการผลิต โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นอาคารเพื่อผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การสนับสนุนถังหมักและกากน้ำตาลเพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงการแบ่งกลุ่มเกษตรกรมีจํานวน 24 กลุ่ม เพื่อผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารไล่แมลง พด.7 โดยใช้เศษวัสดุจากในแปลงมาผลิต จากการเข้าดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันพื้นที่ที่ปรับสภาพดินมีค่า pH สูงขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ้น เกษตรกรทํากินในพื้นที่เดิมมีรายรับ จากการจําหน่ายผลผลิตมากขึ้น สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายรับเฉลี่ย 68,000 บาทต่อปี ปัญหายาเสพติดลดลง และเป็นจุดเรียนรู้ที่ให้บุคลากรภายนอกทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานทุกปี นับเป็นความสําเร็จของ การพัฒนาพื้นที่บ้านนอ แลจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ทําให้มีการ ผลิตพืชได้ตลอดปี โดยใช้พื้นที่ไม่มาก มีการแก้ไขปัญหา แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว