หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันที่ 26 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และผังที่นั่งสอบ กรมพัฒนาที่ดิน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 กันยายน 2560]


                     ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
                     รายชื่อผู้สมัครสอบ                                               

รูปข่าว