หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ติการในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมพิมานแก้ว โรงแรมชูชัยบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 กันยายน 2560

     วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ติการในปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.พยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิมานแก้ว ชั้น3 โรงแรมชูชัยบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81730 EventGallery81669 EventGallery81670 EventGallery81671 EventGallery81672 EventGallery81673 EventGallery81674 EventGallery81675 EventGallery81676 EventGallery81677 EventGallery81678 EventGallery81679 EventGallery81680 EventGallery81681 EventGallery81682 EventGallery81683 EventGallery81684
 • EventGallery81730
 • EventGallery81669
 • EventGallery81670
 • EventGallery81671
 • EventGallery81672
 • EventGallery81673
 • EventGallery81674
 • EventGallery81675
 • EventGallery81676
 • EventGallery81677
 • EventGallery81678
 • EventGallery81679
 • EventGallery81680
 • EventGallery81681
 • EventGallery81682
 • EventGallery81683
 • EventGallery81684

รูปข่าว