หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กันยายน 2560

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
    - เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายยกกระดาษ A4 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
    - เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จัดทำแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81662 EventGallery81663 EventGallery81664 EventGallery81665 EventGallery81666 EventGallery81667 EventGallery81668
  • EventGallery81662
  • EventGallery81663
  • EventGallery81664
  • EventGallery81665
  • EventGallery81666
  • EventGallery81667
  • EventGallery81668

รูปข่าว