หน้าข่าว

ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 41/2560 ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การเผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ผลการประชุมเรื่อง "แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561" ณ ห้องประชุม 134-135 ช้ั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 13 กันยายน 2560

               วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การเผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ผลการประชุมเรื่อง "แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี ๒๕๖๑" และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กษ.ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ช้ั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery81474 EventGallery81475 EventGallery81476 EventGallery81477 EventGallery81478 EventGallery81479 EventGallery81480 EventGallery81481
  • EventGallery81474
  • EventGallery81475
  • EventGallery81476
  • EventGallery81477
  • EventGallery81478
  • EventGallery81479
  • EventGallery81480
  • EventGallery81481

รูปข่าว