หน้าข่าว

พด. เร่งเดินหน้าปุ๋ยพืชสดในฤดูนาปรัง ช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 02 กันยายน 2560

headerพด. เร่งเดินหน้าปุ๋ยพืชสดในฤดูนาปรัง ช่วยเหลือเกษตรกรheader


         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม พัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 23,763 ราย เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบํารุงดิน ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชจากการพักดิน (ลดรอบการทํานา) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ กรมพัฒนาที่ดินช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนสนับสนุน ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไร่ละ 5 กิโลกรัม และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด

         ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดต้องไม่นําพื้นที่ดังกล่าวไปทํานาปรังในฤดูกาลผลิตปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการไถเตรียมดิน ดูแล และไถกลบพืชปุ๋ยสดในระยะเวลา 45-6O วัน เพื่อปรับโครงสร้างของดินช่วยให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดินให้ไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบไร่ละ 500 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเบิก จ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. หากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเองสามารถดําเนินการเองได้ หรือรวมกลุ่มกันจัดหารถไถมาเตรียมดินกรณีไม่สามารถดําเนินการได้กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจ้างรถไถมาดําเนินการให้ 

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว