หน้าข่าว

เข้าร่วมประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการการจัดการพื้นที่ดินเค็มที่มีธรรมาภิบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 04 กันยายน 2560

     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย/สพด. ในสังกัด สพข.4 เข้าร่วมประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการการจัดการพื้นที่ดินเค็มที่มีธรรมาภิบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย

     รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
                   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81373 EventGallery81374 EventGallery81375 EventGallery81376 EventGallery81377 EventGallery81378
  • EventGallery81373
  • EventGallery81374
  • EventGallery81375
  • EventGallery81376
  • EventGallery81377
  • EventGallery81378

รูปข่าว