หน้าข่าว

ร่วมประชุมการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 05 กันยายน 2560

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81358 EventGallery81359 EventGallery81360 EventGallery81361 EventGallery81362
  • EventGallery81358
  • EventGallery81359
  • EventGallery81360
  • EventGallery81361
  • EventGallery81362

รูปข่าว