หน้าข่าว

งาน Thailand Innovation and Design Expo 2017

วันที่ 14 กันยายน 2560

     กรมพัฒนาที่ดิน โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำแอพพลิเคชั่น "LDD Soil Guide" จัดแสดงในงาน "Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)" โดย LDD Soil Guide เป็น 1 ใน 100 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในส่วนของนิทรรศการ Startup Showcase ซึ่งภายในงานจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการออกแบบของผู้ประกอบการไทย สอดรับทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ และเป็นเวทีเพื่อให้นักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ ได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ พร้อมทั้ง เชื่อมโยงผู้ผลิต นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก อันจะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างธุรกิจ ขยายตลาดสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ ให้เผยแพร่สู่ประชาชนและตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในโมเดล ประเทศไทย 4.0

     เว็บไซต์ รายละเอียดงาน "Thailand Innovation and Design Expo 2017"

     Fanpage รายละเอียดงาน "Thailand Innovation and Design Expo 2017"

     ส่วนนิทรรศการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ แบ่งออกเป็น

     1) Innovation Showcase จัดแสดงผลงานนวัตกรรม กว่า 300 ชิ้นงาน ในหมวดสินค้าบรรจุภัณฑ์ สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สินค้าสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
     2) Innovation Highlight จัดแสดงผลงานที่โดดเด่น และผลงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานเครือข่ายด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ
     3) Startup Showcase จัดแสดงผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ จำนวน 70 - 100 คูหา แบ่งออกเป็น 10 ประเภท เช่น กลุ่มการเงินและการบริการ อีคอมเมิร์ซ และการจัดการส่งสินค้า สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
     4) International Pavilion จัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าไทย - เยอรมัน (GTCC) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) และสถานทูตฟินแลนด์
     5) Innovation Network จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานเครือข่ายด้านนวัตกรรมและการออกแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน
     6) Design Zone จัดแสดงผลงานด้านการออกแบบ ได้แก่ นิทรรศการแสดงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ ร้านค้าต้นแบบสินค้าที่มีการออกแบบดี
     7) Retail Store ส่วนจำหน่ายสินค้านวัตกรรม และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ DITP Hotline หมายเลข 1169 (ภายในประเทศ)
โทรศัพท์ : 085-6808475, 085-6808394
อีเมล : Thailandinnodesign2017@gmail.comกำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2560
     ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร


รูปข่าว