หน้าข่าว

งาน SIMA ASEAN Thailand 2017

วันที่ 07 กันยายน 2560

     กรมพัฒนาที่ดิน โดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "SIMA ASEAN Thailand 2017" ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดหนักจัดเต็มกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร ขยายการจัดงาน เพิ่มโปรไฟล์การเพาะพันธุ์สัตว์ และ การประมง เพื่อครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตร

     เว็บไซต์รายละเอียดงาน "SIMA ASEAN Thailand 2017"

     Fanpage รายละเอียดงาน "SIMA ASEAN Thailand 2017"

     ภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวของธุรกิจเกษตรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดการนําเครื่องจักรกลมาพัฒนาการเกษตร ปัจจุบันความจําเป็นในการใช้ปัจจัยการผลิต อุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการแปรรูปสินค้าทางเกษตรที่มีประสิทธิภาพได้ทวีความสําคัญยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อาหารและการเกษตร

     งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เป็นเวทีนําเสนอเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เหมาะกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปัจจัยการผลิตต่างๆ อุปกรณ์งานดิน อุปกรณ์ดูแลรักษาพืช อุปกรณ์สำหรับการเก็บเกี่ยว ระบบชลประทาน เครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และอะไฟล่ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเพาะพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการปศุสัตว์ เป็นต้น การจัดงานยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

     ภายในงานยังมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสําหรับพืชเศรษฐกิจในภูมิภาค และมีการจัดประชุมและการสัมมนานานาชาติเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรอาเซียนในการพัฒนา และต่อยอดความคิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งาน SIMA จะเป็นการเปิดประตูวงการเกษตรอันยิ่งใหญ่ในการสานต่อเจตนารมณ์ของงาน SIMA ในการช่วยยกระดับมาตรฐานวงการเกษตรไทย และอาเซียน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับวงการเกษตรทั่วโลก SIMA ASEAN Thailand 2017กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560
     ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


รูปข่าว