หน้าข่าว

พด. แนะเกษตรกรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 รักษาโรครากเน่า ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรด้วยสาร พด.

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

headerพด. แนะเกษตรกรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 รักษาโรครากเน่า ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรด้วยสาร พด.header


         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมร้อยเอ็ดมอบสิ่งของยังชีพบรรเทาทุกข์เกษตรกร และแจกสารเร่งพด. ช่วยบําบัดน้ำเน่าเสีย กลิ่นเหม็น พร้อมแนะวิธีฟื้นฟูบํารุงดินหลังน้ำลด

         นายสรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจชาวบ้าน พี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสาที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ ได้แก่ ข้าวสาร 2 ตัน น้ำดื่ม 400 โหล และน้ำหมักชีวภาพ พด.6 จํานวน 30,000 ลิตร โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายชาติชาย ปะสาระวัน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ผู้อํานวยการ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตําบลนาแซง และตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

         นายสุรเดช กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เตรียมแผนการดําเนินงานมอบถุงยังชีพน้ำหมักชีวภาพ (พด.6) ช่วยบําบัดน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็น หลังจากน้ำลดแล้วจะเข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปอเทือง ส่วนในระยะยาวให้สถานีพัฒนาที่ดินสํารวจความต้องการของชุมชนในการขุดลอกแหล่งน้ำหรือสระน้ำ เพื่อเป็นการรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่าทั้งนี้ ได้แนะนําพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ภายหลังน้ำลดลงและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มที่ เป็นนาข้าว เกษตรกรควรรีบทําการระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด ปล่อยให้ดินแห้ง เพื่อไม่ให้ต้นข้าวเน่าตายให้ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น น้ำหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ใส่ในนาข้าวเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต ในกรณีน้ำท่วมขังแปลงนาต้นข้าวเน่าตาย หรือบ้านเรือนชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองมีน้ำนิ่งท่วมขัง เน่าเหม็น ให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ทําสารบําบัดน้ำเน่าเสีย เพื่อช่วยขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้ อัตรา 1 ลิตร ต่อปริมาณน้ำในนา 10 ลูกบาศก์เมตร ทุก 10 วันหรือถ้ามีกลิ่นเหม็นมาก ใส่ทุก 3วันจนกว่าจะหมดกลิ่นเหม็นที่มีน้ำเน่าท่วมขัง

         นายสุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับสวนไม้ผลให้ทําทางระบายน้ำ ให้น้ำไหลออก ห้ามนําเครื่องจักรหนักเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่และห้ามเข้าเหยียบย่ำโคนต้นไม้ เพราะดินที่ถูกน้ำท่วมจะมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการถูกทําลายและเกิดการอัดแน่นได้ง่าย ทําให้ดินขาดอากาศ ต้นไม้เกิดการทรุดโทรม ถ้าต้นไม้จะล้มให้ทําไม้ค้ำยัน เมื่อดินแห้งแล้วให้พรวนดินเพื่อให้ดินแห้งเร็วขึ้น หากพบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา แนะให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในต้นพืชได้อย่างดี และให้มีการพักดินในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วใสักระยะหนึ่ง ซึ่งการพักดินเป็นการปรับปรุงบํารุงดินด้วยวิธีหนึ่ง โดยอาจปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินไว้ เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า เป็นต้น วิธีการต่างๆ ที่ กล่าวมานี้ นอกจากจะเหมาะกับกับการฟื้นฟูสภาพดินหลังน้ำลดลงแล้ว ยังเหมาะสําหรับการเตรียมการไว้ก่อนน้ำท่วมอีกด้วย ในบริเวณที่แน่ใจว่าจะมีน้ำท่วมขังในปลายฤดูฝน ก็อาจปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินไว้ก่อนหรือปลูกพืชไร่อายุสั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนจะมีน้ำท่วมขัง โดยปลูกให้มีระยะถี่กว่าปกติและวางแถวพืชขวางความลาดเทของพื้นที่ หรือวางขวางทิศทางการไหลของน้ำ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ทิ้งตอซังไว้ในพื้นที่โดยไม่ต้องไถกลบ ทั้งนี้ตอซังจะช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลบ่า ช่วยยึดหน้าดิน ไม่ให้น้ำพัดพาออกไปจากพื้นที่

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว