หน้าข่าว

พด. เดินหน้า โครงการ 9101 หนุนสารเร่ง พด. ช่วยเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 03 สิงหาคม 2560

headerพด. เดินหน้า โครงการ 9101 หนุนสารเร่ง พด. ช่วยเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์header


         นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมดำเนินการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน และกว่าร้อยละ 35 สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สถานีพัฒนาที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความ รู้คําแนะนํา รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เทคโนโลีชีวภาพ (สารเร่ง พด.) โดยนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกับการใช้สารเร่ง พด. อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับการผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยใช้เองนอกจากจะช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช สามารถลดต้นทุนการผลิต ส่วนการปรับปรุงบํารุงดิน เจ้าหน้าที่ ได้แนะนําแนวทางหรือวิธีการต่างๆ เช่น การปรับสภาพความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ การเพิ่มฮอร์โมน การเจริญเติบโตของพืช การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การดูแลรักษาความชื้นในดิน การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีการทําเกษตรต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขาดการจัดการที่ถูกวิธี ทําให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม พืชที่ปลูกให้ผลผลิตลดลง จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงบํารุงดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เพื่อเป็นการลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

         นายสุรเดช กล่าวว่า การที่เกษตรกรรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากโครงการ "9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ" นอกจากจะสามารถผลิตปุ๋ยใช้เอง ยังสามารถรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ต่อไป

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว