หน้าข่าว

งาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2550 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานแนวพระราชดําริด้านการเกษตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดําเนินโครงการคลินิกเกษตร เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ครบวงจร ทําให้การเกษตรกรไทยได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรใหัก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับ

     เว็บไซต์รายละเอียดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

     งาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมิ" ในครั้งนี้ จะเป็นการจัดนิทรรศการที่มีชีวิตเหมือนจริง เห็นกระบวนการผลิต เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเกษตรของเกษตรกรในปัจจุบันที่ปรับตัว เตรียมพร้อมเข้าสู่ 4.0 ซึ่งจะมีความน่าสนใจ น่าติดตาม และสามารถสัมผัสได้ โดยจะจัดแสดงในเรื่องสําคัญๆ อาทิ
     1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งยังได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 อีกด้วย
     2. ผลการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
     3. ผลผลิตจากงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
     4. ผลงานของ Young Smart Farmer หรือ YSF

ส่วนที่สําคัญที่ทุกท่านไม่ควรพลาด คือ การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร ท่านจะได้พบกับ
     - นวัตกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ
     - นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
     - นวัตกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
     - นวัตกรรมเรียนรู้อุโมงค์ดิน
     - เปิดโลกทัศน์มหัศจรรย์จุลินทรีย์ดิน
     - นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข่าวระดับพันธุวิศวกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
     ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร 


รูปข่าว