หน้าข่าว

ประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ของกรมพัฒนาที่ดินที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

     วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยมี สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาตรวจสอบข้อมูลถึงที่มาที่ไปของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการนี้ และมีการตั้งประเด็นคำถาม คือ การกำหนดค่าใช้จ่ายในการไถ (500บาท/ไร่) หลักฐานกรรมการในการเบิกจ่ายจาก ธกส. (ตามคู่มือปฏิบัติ) เครื่องจักรในการไถได้พิจารณาจากส่วนราชการก่อนหรือไม่ (ตามมติ ครม.) เมล็ดพันธุ์ต้นทุนจัดหามายังไง (สต๊อค) และในส่วนของการรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ (6000 ตัน) Output/Outcome มีตัวชี้วัดอย่างไร วัดจากไหน หลังจากเสร็จโครงการ เกษตรกรยินดีหรือไม่

     โดยที่ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้ใช้ Road MAp โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/2560 (ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร) ตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะผู้ตรวจสอบภายใน และชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ คือ การเริ่มต้นโครงการล่าช้ากว่ากำหนด 2 เดือน มีผลต่อการจัดหาและการเจริญเติบโตของปอเทือง ปัญหาความชื้นในดินจากความแห้งแล้ง ทำให้มีอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ต่ำ การระบาดของหนอนปอเทือง หนอนใยผัก และแมลงศัตรูพืชทำให้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไม่ได้ตามเป้าหมาย และเกษตรกรยังมีความรู้และความชำนาญน้อยในการปลูกพืชปุ๋ยสด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเขต/สถานี (ที่อยู่ในพื้นที่ฯ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81038 EventGallery81039 EventGallery81040 EventGallery81041 EventGallery81042 EventGallery81043 EventGallery81044 EventGallery81045 EventGallery81046 EventGallery81047
  • EventGallery81038
  • EventGallery81039
  • EventGallery81040
  • EventGallery81041
  • EventGallery81042
  • EventGallery81043
  • EventGallery81044
  • EventGallery81045
  • EventGallery81046
  • EventGallery81047

รูปข่าว