หน้าข่าว

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบการใช้งานระบบ LDD Zoning ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

               วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ   และนางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบการใช้งานระบบ LDD Zoning ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

EventGallery80972 EventGallery80970 EventGallery80971 EventGallery80973 EventGallery80974 EventGallery80975 EventGallery80976 EventGallery80977 EventGallery80978 EventGallery80979 EventGallery80980 EventGallery80981 EventGallery80982 EventGallery80983 EventGallery80984 EventGallery80985 EventGallery80986 EventGallery80987 EventGallery80988 EventGallery80989 EventGallery80990 EventGallery80991 EventGallery80992 EventGallery80993 EventGallery80994
 • EventGallery80972
 • EventGallery80970
 • EventGallery80971
 • EventGallery80973
 • EventGallery80974
 • EventGallery80975
 • EventGallery80976
 • EventGallery80977
 • EventGallery80978
 • EventGallery80979
 • EventGallery80980
 • EventGallery80981
 • EventGallery80982
 • EventGallery80983
 • EventGallery80984
 • EventGallery80985
 • EventGallery80986
 • EventGallery80987
 • EventGallery80988
 • EventGallery80989
 • EventGallery80990
 • EventGallery80991
 • EventGallery80992
 • EventGallery80993
 • EventGallery80994

รูปข่าว