หน้าข่าว

ประธานในการประชุมติดตามผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

วันที่ 09 สิงหาคม 2560

     วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นางสาวอุษา ทวีแสง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมติดตามผล "การจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของกองการเจ้าหน้าที่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)" โดยมี ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80913 EventGallery80914 EventGallery80915 EventGallery80916 EventGallery80917 EventGallery80918 EventGallery80919 EventGallery80920
  • EventGallery80913
  • EventGallery80914
  • EventGallery80915
  • EventGallery80916
  • EventGallery80917
  • EventGallery80918
  • EventGallery80919
  • EventGallery80920

รูปข่าว