หน้าข่าว

ประธานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

วันที่ 08 สิงหาคม 2560

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดยมีผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80903 EventGallery80904 EventGallery80905 EventGallery80906 EventGallery80907 EventGallery80908 EventGallery80909 EventGallery80910 EventGallery80911 EventGallery80912
  • EventGallery80903
  • EventGallery80904
  • EventGallery80905
  • EventGallery80906
  • EventGallery80907
  • EventGallery80908
  • EventGallery80909
  • EventGallery80910
  • EventGallery80911
  • EventGallery80912

รูปข่าว