หน้าข่าว

ประธานการประชุม เรื่องการจัดการแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 08 สิงหาคม 2560

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดการแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2560) ของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมีผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80890 EventGallery80891 EventGallery80892 EventGallery80893 EventGallery80894 EventGallery80895 EventGallery80896 EventGallery80897 EventGallery80898 EventGallery80899 EventGallery80900 EventGallery80901 EventGallery80902
 • EventGallery80890
 • EventGallery80891
 • EventGallery80892
 • EventGallery80893
 • EventGallery80894
 • EventGallery80895
 • EventGallery80896
 • EventGallery80897
 • EventGallery80898
 • EventGallery80899
 • EventGallery80900
 • EventGallery80901
 • EventGallery80902

รูปข่าว