หน้าข่าว

รับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

วันที่ 02 สิงหาคม 2560

     วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการ (แปลงนาข้าว) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ โดยใช้ปูนโดโลไมท์ พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สารเร่ง พด. และปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จนปัจจุบันไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากดินมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกข้าว ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80804 EventGallery80805 EventGallery80806 EventGallery80807 EventGallery80808 EventGallery80809 EventGallery80810 EventGallery80811 EventGallery80812 EventGallery80813
  • EventGallery80804
  • EventGallery80805
  • EventGallery80806
  • EventGallery80807
  • EventGallery80808
  • EventGallery80809
  • EventGallery80810
  • EventGallery80811
  • EventGallery80812
  • EventGallery80813

รูปข่าว