หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณากำหนดวันพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน (กรมการศาสนา แจ้งกำหนดการฯ ในช่วง 16 ต.ค. - 3 พ.ย. 60) การมอบหมายหน้าที่ การรับเงินบริจาคจากกรมพัฒนาที่ดินส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ และผู้เกี่ยว ข้อง เข้าร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery80680 EventGallery80681 EventGallery80682 EventGallery80683 EventGallery80684 EventGallery80685 EventGallery80686 EventGallery80687 EventGallery80688 EventGallery80689 EventGallery80690
 • EventGallery80680
 • EventGallery80681
 • EventGallery80682
 • EventGallery80683
 • EventGallery80684
 • EventGallery80685
 • EventGallery80686
 • EventGallery80687
 • EventGallery80688
 • EventGallery80689
 • EventGallery80690

รูปข่าว